Bliżej ludzi-z tolerancją zdziałamy wiele

„Bliżej ludzi-z tolerancją zdziałamy wiele” program z obszaru edukacji społeczno-moralnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Program został zainspirowany potrzebą budowania właściwych relacji dzieci z otaczającymi go ludźmi. Naszym zadaniem jest promowanie tolerancji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wśród dzieci.

Program skonstruowany jest w sposób spiralny, optymalny w edukacji przedszkolnej. Konstrukcja programu pozwala na wielokrotne powracanie do poznanych już treści, ale za każdym razem ich zakres jest wzbogacany. Powoduje to pogłębianie wiedzy dziecka, utrwalanie poznanych pojęć i informacji a także rozwijanie nabytych umiejętności.

CELE PROGRAMU

 • Kształtowanie postaw społecznych dziecka w wieku przedszkolnym;
 • Kształtowanie postawy szacunku dla siebie samego i innej osoby;
 • Poznawanie swoich emocji, konstruktywne radzenie sobie z nimi;
 • Nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi – respektowanie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie;
 • Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka- poszanowanie potrzeb i praw innych osób;
 • Okazywanie pomocy dzieciom słabszym i młodszym, a także nowo przybyłym do przedszkola;
 • Dyskutowanie, negocjowanie i dochodzenie do kompromisu, branie pod uwagę potrzeb innych;
 • Wykształcenie „granicy bezpieczeństwa” w kontaktach z obcymi;
 • Szanowanie cudzej własności oraz efektów i wytworów własnej i cudzej pracy;
 • Używanie form grzecznościowych w stosunku do rówieśników i dorosłych;
 • Rozwijanie postawy tolerancji wobec odmienności innych.

Oczekiwane efekty:

 • Postawa przejawiająca wrażliwość, tolerancję i akceptację dla odmienności w  szerokim tego słowa znaczeniu;
 • Postawa niesienia pomocy innym.

 

jp

top