Plan pracy placówki

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej   

Przedszkola nr 24 na rok szkolny 2017/2018

Opracowany na podstawie:

 • wniosków wynikających z podsumowania pracy w roku 2016/2017
 • priorytetowych zadań nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i MEN
 • aktualnych potrzeb placówki

Przyjęte kierunki pracy:

 • Okaż kulturę i chroń naturę– pogłębienie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią i twórczą działalność dzieci.
 • Dbać o zdrowie, ważna sprawa więc korzystaj z tego prawa – tworzenie warunków które wspierają edukację zdrowotną i sprzyjają zdrowemu stylowi życia.
 • Książki czytamy, wiedzę zdobywamy – tworzenie warunków wspierających rozwój czytelnictwa u dzieci przedszkolnych

Cele główne:

 • Wspieranie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
 • Wyrobienie postawy proekologicznej oraz szacunku dla otaczającego świata przyrody.
 • Kształtowanie świadomości roli aktywności fizycznej oraz zdrowych nawyków żywieniowych dla prawidłowego rozwoju ludzkiego organizmu.
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez zapoznawanie z literaturą dziecięcą .
 • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 • Promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym, we współpracy z wybranymi instytucjami i organizacjami środowiskowymi.
top