Mały Matematyk

„Mały Matematyk” to program wspomagający rozwój umiejętności matematycznych dzieci.

Główne cele programu to:

  • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci,
  • kształtowanie kompetencji matematycznych

Cele szczegółowe:

  • poznawanie schematu własnego ciała, wytyczanie kierunków od osi swego ciała, ustalanie miejsca przedmiotu w stosunku do siebie, poznanie schematu ciała drugiej osoby, określanie położenia przedmiotów w stosunku do drugiej osoby, wyróżnianie kierunków na kartce papieru;
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania, kontynuowania i przekładania układów rytmicznych z jednej reprezentacji na inną, uświadomienie dzieciom rytmicznej organizacji czasu w zakresie: przemienności i stałego następstwa dni i nocy, stałego następstwa pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku
  • rozwijanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie, rachowania, wnioskowania o stałości liczby elementów, pomimo obserwowanych zmian w układzie tych elementów, wspomaganie rozwoju myślenia operacyjnego, rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań z treścią, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania;
  • rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów, wnioskowania o stałości liczby, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
  • rozwijanie umiejętności mierzenia długości, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie ustalania stałości długości;
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz tworzenia prostych kolekcji;
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych płaskich figur geometrycznych
  • kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych i pełnych napięć

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2013/2014 we wszystkich grupach wiekowych.

164357maly_matematyk_2012_molokids

top