Plan pracy – marzec

Temat kompleksowy: ZAWODY NIE TYLKO DLA KOBIET

 • Słuchanie wiersza E. Waśniowskiej Kim będę- uważnie słuchamy wiersza i wypowiadamy się na temat jego treści, wypowiadamy się  na temat  pragnień dotyczących tego, co chcielibyśmy robić w przyszłości;
 • Zawody przyszłości—twórcza zabawa plastyczna;  rozwijamy sprawności manualne i inwencję twórczą; wyszukujemy ilustracje na podany temat; twórczo podchodzimy do problemów pojawiających się w zabawach, tniemy nożyczkami po liniach prostych, łamanych, kolistych;
 • Zabawy przy piosence Strażak to bohater, tworzymy instrumentacje do piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych;
 • Zabawa ortofoniczna Malarz-ćwiczymy mięśnie warg na zgłoskach pac, chlap, mach, chlup; prawidłowo artykułujemy głoski, przejawiamy wrażliwość słuchową, rozwijamy słuch fonematyczny;
 • Historyjka obrazkowa Nowa fryzura-rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo- skutkowego: układamy i opowiadamy historyjkę obrazkową zgodnie z następstwem czasowym, wymieniamy czynności wykonywane przez fryzjera; rozumiemy podstawowe określenia czasu;
 • Zabawa tematyczna W aptece  -utrwalenie wiadomości na temat pracy lekarza, farmaceuty, miejsca ich pracy:  wypowiadamy zdania poprawne pod względem gramatycznym, wiemy, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka; ćwiczymy dodawanie i odejmowanie na konkretach;

Temat kompleksowy: MUZYKA JEST WSZĘDZIE

 • Zabawa dydaktyczna Co słychać wokół nas? -rozpoznawanie różnorodnych dźwięków, uświadamianie szkodliwości hałasu;
 • Ćwiczenia artykulacyjne na podstawie utworu W. Badalskiej Ballada o kocie, który grał na harfie; usprawniamy aparat mowy; inscenizujemy treść ruchem i głosem;
 • Grające kapsle- wykonanie instrumentu do gry – rozwijamy sprawność manualną i poczucie rytmu; wykonujemy proste instrumenty i akompaniujemy nimi;
 • Zabawy muzyczne  Folia i jej dźwięki  słuchanie muzyki, przedstawianie i kojarzenie obrazów w wyobraźni:               świadomie słuchamy muzyki, tworzymy do niej skojarzenia i wyrażamy odczucia przez wprawianie w ruch folii;
 • Zabawa matematyczna W sklepie muzycznym- rozwijanie umiejętności mierzenia długości: dokonujemy porównań miary i masy przedmiotów; posługujemy się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Zabawy przy piosence Mały marsz – określanie tempa i nastroju piosenki, uważnie słuchamy utworu, śpiewamy i wykonujemy instrumentację nowej piosenki;
 • Jestem muzykiem – malowanie farbami-  rozwijanie sprawności manualnej i precyzji podczas wykonywania pracy, rozwijanie płynności ruchów ręki podczas malowania postaci ludzkiej: podejmujemy działalność plastyczno-konstrukcyjną, w której przejawiamy swoje upodobania;

Temat kompleksowy: NADCHODZI WIOSNA (2 tygodnie)

 • Nauka wiersza K. Datkun – Czerniak Czekam na wiosnę– rozwijamy pamięć słuchową; wymieniamy pierwsze oznaki wiosny występujące w wierszu;
 • Zabawa matematyczna Wiosna na łące dodajemy i odejmujemy na konkretach; reagujemy ruchem na polecenia nauczycielki;
 • Zabaw plastyczna Marcowy garnek pogody– rozwijamy sprawność manualną i inwencję twórczą; wymieniamy elementy marcowej pogody; wyrażamy swoje obserwacje w ekspresji plastycznej, realizujemy własne pomysły;
 • Słuchanie opowiadania Przebiśnieg-poznajemy z nazwy i wygląd wybranych wiosennych kwiatów;
 • Zabawy przy piosence Witaj wiosno, ćwiczenia emisyjne- rozwijamy poczucie rytmu i muzykalności, inwencję muzyczną;
 • Aktywne słuchanie wiersza E. Budryk Na promyku słońca; -rozwijanie mowy i myślenia: uważnie słuchamy utworu literackiego i udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści;
 • Rozmowy o wiosennych powrotach ptaków-poznajemy nazwy ptaków, które wracają wiosną z Afryki;
 • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Ptasie koncertowanie-rozwijanie umiejętności naśladowania głosów różnych ptaków, rozpoznawanie ptaków za pomocą ich śpiewu:  naśladujemy głosy różnych ptaków, nazywamy je i rozpoznajemy na podstawie ich śpiewu;
 • Jaskółka –wyklejanka z czarnego papieru – rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej: zapełnianie ograniczonej powierzchni kawałeczkami papieru;
 • Czy to ptak czy to ssak – Quiz- rozwijanie koncentracji, logicznego myślenia- utrwalamy wiedzę na temat zwierząt, ich zwyczajów oraz pierwszych zwiastunów wiosny;
 • Rozmowa inspirowana wierszem W. Badalskiej Wiosenne porządki- robimy wiosenne porządki w najbliższym otoczeniu;
 • Zabawy przy piosence Wiosna w błękitnej sukience zapoznanie się z jej tekstem i melodią- rozwijamy  poczucie rytmu i inwencji muzycznej, wyrażamy swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca;
top