Nasze Przedszkole

Przedszkole 24 we Wrocławiu otoczone jest pięknym, dużym ogrodem z kolorowym i bezpiecznym placem zabaw. Budynek przedszkola położony jest wśród zieleni, w sąsiedztwie Parku Złotnickiego.

Przedszkolne sale zajęć wyposażone są w nowoczesne meble, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, ciekawie zaprojektowane kąciki zainteresowań, które inspirują dzieci do podejmowania różnorodnych form aktywności. Posiadamy multimedialne środki dydaktyczne (komputery, tablica interaktywna, mikroskopy), sprzęt rekreacyjno – sportowy. Całe zaplecze przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Nasze Przedszkole tworzy dzieciom warunki do poznawania, odkrywania, przeżywania oraz działania w kontaktach ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym. Swoją działalność ukierunkowujemy na kształtowanie w naszych wychowankach i w najbliższym środowisku postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Ważną kwestią jest dla nas również zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i kształtowanie u przedszkolaków postaw prospołecznych – życzliwości, otwarcia na drugiego człowieka, kultury bycia.

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA 24 – DZIECKO:

 • JEST RADOSNE, AKTYWNE I PEWNE SIEBIE;
 • POSIADA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ-
 • JEST GOTOWE DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE:
  • ma rozwinięte kompetencje społeczne umożliwiające współdziałanie z rówieśnikami oraz dorosłym- rozumie, akceptuje i toleruje drugiego człowieka;
  • zna elementarne zasady ruchu drogowego i bezpiecznie porusza się po drodze;
  • o podejmuje działania przyjazne przyrodzie;
  • o jest samodzielne w zakresie samoobsługi, dba o zdrowie, higienę własną i otoczenia;
  • o uczestniczy w twórczych przeżyciach artystycznych: muzyka, plastyka, teatr;
  • o orientuje się w schemacie własnego ciała i przestrzeni, liczy i grupuje obiekty w sensowny sposób oraz formułuje uogólnienia;
  • o jest zainteresowane nauką czytania i pisania;
  • o potrafi określić swoje miejsce w rodzinie, dostrzega jej wartość i znaczenie;
  • o wie, że jest Polakiem, Europejczykiem, zna i szanuje symbole narodowe;
 • JEST CIEKAWE OTACZAJĄCEGO ŚWIATA, CHĘTNIE PODEJMUJE WYZWANIA ZWIĄZANE ZE ZDOBYWANIEM NOWYCH WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI;
top